Adatvédelem

Általános adatvédelmi tájékoztató

 

A HOMEGA Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1118 Budapest,

Torbágy utca 3.; cégjegyzékszám: 01-06-518634; e-mail cím: homega.studio@chello.hu; telefonszám: +36 1 2477084; „HOMEGA Stúdió”) adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

A HOMEGA Stúdió adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

A Weboldal (https://www.homega.hu) használata során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, biztonságosan, zárt adatbázisban tárolja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.
Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást
a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

 

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

 

A cookie-ról további információ található az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

 

Google Analytics

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 

Kiskorúak védelme

A HOMEGA Stúdió nem kívánja a 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) gyűjteni vagy kezelni.  Amennyiben kiskorú rendelkezésre bocsátotta személyes adatait, a szülő vagy más törvényes képviselő bocsásson rendelkezésünkre egy e-mail címet, amennyiben ezen személyes adatok nyilvántartásunkból történő törlését kívánja. A HOMEGA Stúdió minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az ilyen adatokat törölje a nyilvántartásából, és nem használja azokat semmilyen célra (kivéve, ha jogszabály teszi ezt kötelezővé a gyermekek biztonságának megóvása érdekében).

 

Adatkezelés időtartama

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.
 • A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

A HOMEGA Stúdió a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az adatok feldolgozása során külföldre adattovábbítás nem történik.

 

 

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

A HOMEGA Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1118 Budapest, Torbágy utca 3.; cégjegyzékszám: 01-06-518634; e-mail cím: homega.studio@chello.hu; telefonszám: +36 1 2477084 ; „HOMEGA Stúdió”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, amelyeket Ön a https://www.homega.hu honlapon történő regisztráció során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére a HOMEGA Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1118 Budapest, Torbágy utca 3.; cégjegyzékszám: 01-06-518634) jogosult. A HOMEGA Stúdió-nál az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A HOMEGA Stúdió adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A HOMEGA Stúdió a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet és jelszót az Ön beazonosítása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.
A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, e-mail címét és jelszavát megadni.
Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációját a bejelentkezést követően a „Saját adataim” törlése linkre kattintással törölheti.

Ha Ön a https://www.homega.hu weboldalon történő regisztrációját törli, akkor a HOMEGA Stúdió törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.
Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket a HOMEGA Stúdió az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a HOMEGA Stúdió jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

 1. Személyes adatok címzettjei

A honlapokon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A regisztráció céljából megadott nevét, e-mail címét és jelszavát az MIMÉZIS Kft. további személy részére nem továbbítja.


 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A HOMEGA Stúdió a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.
A HOMEGA Stúdió az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A HOMEGA Stúdió a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a HOMEGA Stúdió a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • A HOMEGA Stúdió Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait a HOMEGA Stúdió törli.
 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a HOMEGA Stúdió-tól arra vonatkozóan, hogy a HOMEGA Stúdió kezeli-e a személyes adatait.

Ha a HOMEGA Stúdió kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 6. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték;

A HOMEGA Stúdió a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a HOMEGA Stúdió-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A HOMEGA Stúdió az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

Egyéb esetekben a HOMEGA Stúdió indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

 1. a HOMEGA Stúdió-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 2. Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
 4. a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 5. a HOMEGA Stúdió jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
 6. a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A HOMEGA Stúdió a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a HOMEGA Stúdió-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a HOMEGA Stúdió-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a HOMEGA Stúdió nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a HOMEGA Stúdió-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a HOMEGA Stúdió a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 3. a HOMEGA Stúdió-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A HOMEGA Stúdió az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.


 

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a HOMEGA Stúdió vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A HOMEGA Stúdió nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
 • Ha úgy gondolja, hogy a HOMEGA Stúdió megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@mimezis.com.
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                              +36 (1) 391-1400 4
Fax:                                       +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                         ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

A rendelés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

A MHOMEGA Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti  Társaság (székhely: 1118 Budapest, Torbágy utca 3.; cégjegyzékszám: 01-06-518634; e-mail cím: homega.studio@chello.hu; telefonszám: +36 1 2477084; „HOMEGA Stúdió”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, vendégként való, illetve partner weboldalról történő átirányítást követő rendelés esetén e-mail címet, amelyeket Ön a https://www.homega.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott adatok kezelésére a HOMEGA Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1118 Budapest, Torbágy utca 3.; cégjegyzékszám: 01-06-518634) jogosult. A HOMEGA Stúdió-nál az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A HOMEGA Stúdió adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A HOMEGA Stúdió a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a HOMEGA Stúdió a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a HOMEGA Stúdió a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.
Amennyiben a szállítási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a szállítási adatok rendelés teljesítését követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.
Amennyiben a számlázási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a számlázási adatoknak a webes felületen a számla kiállítását követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása
A partner weboldalakról átirányításra került vásárló esetébe az Ön e-mail címét a Partner oldal üzemeltetőjének jogos érdeke alapján kezeljük.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait •

 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz;
 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207);

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A HOMEGA Stúdió a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 5 évig kezeli.

A szállítási adatokat a HOMEGA Stúdió a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan törli, kivéve, ha Ön hozzárendelte a szállítási adatait a regisztrációjához.
Amennyiben Ön a szállítási adatait hozzárendelte a regisztrációjához, akkor a szállítási adatokat a HOMEGA Stúdió a regisztráció törlésével, vagy erre irányuló kérése esetén azonnal törli.

Vendégként történő rendelés esetén a HOMEGA Stúdió a szállítási adatokat, illetve az e-mail címét a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan törli.

A HOMEGA Stúdió a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

Amennyiben Ön a számlázási adatait hozzárendelte a regisztrációjához, akkor a számlázási adatokat a HOMEGA Stúdió a regisztráció törlésével, vagy erre irányuló kérése esetén azonnal törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A HOMEGA Stúdió a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a HOMEGA Stúdió a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.
 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a HOMEGA Stúdió-tól arra vonatkozóan, hogy a HOMEGA Stúdió kezeli-e a személyes adatait.

Ha a HOMEGA Stúdió kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 6. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték;

A HOMEGA Stúdió a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a HOMEGA Stúdió-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A HOMEGA Stúdió az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

Egyéb esetekben a HOMEGA Stúdió indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

 1. a HOMEGA Stúdió-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 2. Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
 4. a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 5. a HOMEGA Stúdió jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
 6. a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A HOMEGA Stúdió a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a HOMEGA Stúdió-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a HOMEGA Stúdió-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a HOMEGA Stúdió nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a HOMEGA Stúdió-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a HOMEGA Stúdió a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 3. a HOMEGA Stúdió-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A HOMEGA Stúdió az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a HOMEGA Stúdió vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A HOMEGA Stúdió nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
 • Ha úgy gondolja, hogy a HOMEGA Stúdió megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@mimezis.com.
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                              +36 (1) 391-1400 4
Fax:                                       +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                         ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.